Jens Fabricius Hansen
Skoleleder Thomas VisbyI skolebladet fra oktober 2008 er der et uddrag af tidl. skoleleder Jens Fabricius' tale til de nye forældre i børnehaveklassen.
Læs artiklen her.
Deltagelse giver medansvar


Forældre har en naturlig interesse i deres børns skoleliv. Derfor mener skoleleder på Vester Skerninge Friskole på Sydfyn Jens Fabricius Hansen ikke, at det er nødvendigt, at skolen engagerer forældrene. Skolen skal bare fremtræde med tilstrækkelige muligheder for at udfolde engagementet, så der er plads til alle. Jens Fabricius Hansen giver et billede af, hvordan de på en 142 år gammel grundtvig-koldsk friskole tænker og handler i forhold til forældrene.

Som udgangspunkt har vi på Vester Skerninge Friskole to teser:
1.Forældres positive og konstruktive engagement i skolen har stor positiv indvirkning på barnets alsidige udbytte af skolen.
2.Alle forældre har grundlæggende et stort og naturligt engagement i deres børns skolegang.

Spørgsmålet for os er derfor ikke – som man ellers ofte hører det – hvordan skolen engagerer forældrene, men hvordan skolen kan være tilstrækkelig imødekommende og skabe tilstrækkeligt rum og konstruktive udfoldelsesmuligheder for alle forældrenes forskellige og selvfølgelige engagement i deres børns skole.

Vi tager udgangspunkt i at forholdet mellem forældre og skole er som to ekspertroller, der ikke kan undvære hinanden: Skolen kan ikke undvære forældrenes enestående brede og dybe indsigt i egne børn, og forældrene har brug for skolens særlige professionelle indsigt i barnets sociale, faglige og personlige trivsel og udvikling i forhold til fællesskabet.

Det vigtige samarbejde husker vi i vores hverdag. Vores værdigrundlag vægter ”det forpligtende fællesskab”, hvor der er brug og plads til alle i et ligeværdigt og mangfoldigt samarbejde om børnenes skolegang. Og vi er hele tiden opmærksomme på, at vores værdigrundlag ikke bare bliver en floskel, men at det også smitter af på de udfoldelsesmuligheder, som vi tilbyder forældrene. Ønsker vi en skolekultur, hvor der er gensidig åbenhed, tillid, anerkendelse og respekt mellem forældre, elever og lærere, må vi tilbyde aktiviteter, hvor disse værdier kan trives. Den kultur skaber vi ikke alene gennem formelle skole-hjem-samtaler og forældremøder.

Uformelle kontaktflader
Jo bedre vi kender hinanden, des lettere har vi ved at løse problemerne. Alle skoler - og måske især gamle og traditionsrige skoler som vores - har en risiko for at lukke sig inde i sin egen selvforståelse. Det må ikke ske. Derfor er der i høj grad brug for de uformelle og uhøjtidelige kontaktflader og samvær, hvor vi dels kommer mere bag hinandens facader og dels appellerer bredt til hinandens forskellige kulturbaggrunde. Derved undgår vi også, at forældrene skaber destruktive alliancer i et forsøg på at trænge igennem skolens ”fæstningsværk”.

Vi mener, at deltagelse giver medejerskab og medejerskab giver øget engagement og medansvar. At deltage med rendegraver, skovl, malerpensel eller rengøringsgrej og knofedt på en arbejdsdag er ligeså væsentligt som det, der gøres i bestyrelses- og udvalgsarbejdet. Udover at der skabes ting og resultater til skolens bedste, så opstår der vigtige relationer på tværs af sociale og kulturelle forskelligheder.

Det brede udbud af aktiviteter er et vigtigt element, hvis man som skole vil imødekomme forældrenes ønske om forskelligt engagement. Her er et lille uddrag af udfoldelsesmulighederne:

Bestyrelses- og udvalgsarbejde: Bestyrelsen er valgt af og blandt forældreflokken, og er en fri skoles øverste myndighed. Alle klasser har hos os et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til forældrene. På klasseforældremøder og lignende er der løbende udveksling af synspunkter og information. Det giver kort vej til indflydelse og kort vej fra tale til handling. Bestyrelsesmedlemmer, forældre og medarbejdere arbejder også tæt sammen i Pædagogisk udvalg, byggeudvalg, legepladsudvalg, IT-udvalg, skolekredsudvalg etc.

Morgensang: Her kittes fællesskabet sammen og skolens værdier og samværskultur træder frem. Det er helt naturligt for forældre at sidde med her. Hele skolen er samlet til 25 minutters morgensang hver morgen, og det giver en fælles oplevelse af børn og voksne på slap line. Det er vigtigt for os at forældrene altid føler sig velkommen på skolen, og vi har tradition for, at forældrene ofte kommer og deltager i skoledagen. Skolen er altid forældreåben.

Pædagogiske dage: En til to gange om året overtages skolen af forældre. I to døgn varetager de i fællesskab undervisning og aktiviteter for hele skolen. Imens er hele medarbejderflokken bortrejst til fælles pædagogisk fordybelse. Mens medarbejderne får ro til at bearbejde vigtige emner, får forældre større kendskab til hinanden og børnene, større indsigt i skolens kultur og klassens liv og mulighed for at berige fællesskabet med deres særlige kompetencer. Når vi har brug for særlige evner eller ekstra hænder, kalder vi på forældrene.

Fester: Den store årlige forældrefest arrangeres altid – under enormt forventningspres – af 2. klasses forældre. Her gøres uvurderlige erfaringer til de efterfølgende års forældresamarbejde. I løbet af skoleåret er der i det hele taget en række skole-, forældre- og klassefester, hvor det uformelle samvær og samarbejde skaber nyttige relationer.

Arbejdsdage: Et par gange om året indbydes til praktiske opgaver af så forskellig karakter, at alle kan være med. Til tider kaos, til tider et velorganiseret kinesisk mylder, hvor alle har mulighed for at bidrage med sit inden for værktøj, maskiner, knofedt eller evner udi massebespisning.

Det optager meget af vores tid at anerkende og imødekomme forældrenes engagement. Skoleåret byder også på et væld af teaterforestillinger, musikarrangementer og afslutninger på emneuger, og vi har en generel oplevelse af, at forældrene altid er glade og taknemmelige for at kunne leve med og udfolde deres engagement på skolen. Oftest ser vi begge barnets forældre til arrangementer og møder.

Man kan påstå, at vi er privilegerede, fordi friskoleforældre har gjort et bevidst tilvalg og derfor allerede må forudsættes at have et særligt engagement i skolen. Det tror vi ikke på. For os handler det om, at forældrene møder tilstrækkelige udfoldelsesmuligheder for deres naturlige engagement.

Udenforstående lærere eller forældre vil måske få åndenød over vores liste af udfoldelsesmuligheder og tænke: ”Hvordan overkommer de det?” Det gør vi, tror jeg, fordi engagement - både når vi møder det hos andre, og når vi selv besættes af det – giver energi og glæde og således beriger alle parter i skolen.

Fra Undervisningsministeriets tidsskrift UDDANNELSE nr. 9/06: Frie Grundskoler. Øvrige artikler kan ses på:
http://udd.uvm.dk/numre2006.